Страхование СМР

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Об'єкти страхування

Страхування служить для забезпечення страхового відшкодування матеріальних збитків - втрати (загибелі), недостачі або пошкодження об'єкта будівництва, монтажу обладнання, реконструкції, капітального ремонту (далі - об'єкт будівництва), або внаслідок настання будь-якої ймовірнісної та випадкової події (страхування «від усіх ризиків») , або від наведених небезпек, на території страхування в період дії страхування за Договором.

Об'єкти будівництва приймаються на страхування, якщо не заявлено явних дефектів матеріалів, конструкцій, технологічного обладнання, допущених під час їх виготовлення та/або виконання проектно-вишукувальних, будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт та/або випробувань.

Додатково можуть бути застраховані майнові інтереси, пов'язані з:

  • ризиком втрати (загибелі), недостачі або пошкодження іншого, передбаченого правилами страхування, майна;
  • ризиком настання відповідальності страхувальника (застрахованої особи) за заподіяння шкоди життю, здоров'ю чи майну громадян, майну юридичних осіб (страхування цивільної відповідальності);
  • ризиком виникнення збитків від підприємницької діяльності страхувальника (страхування підприємницького ризику).

Страхування матеріальних збитків

Договір страхування може бути укладений на встановлених Правилами стандартних умовах із застосуванням у разі потреби понад 100 застережень, що дозволяють враховувати індивідуальні особливості ризику: тип об'єкта будівництва, особливості території будівництва, досвід та кваліфікацію виконавців, а також розширювати або звужувати страхове покриття порівняно зі стандартними умовами страхування.

Страхування матеріальних збитків спрямоване на забезпечення страхового захисту особи, яка має майновий інтерес у збереженні об'єкта будівництва, від невиявлених дефектів, стихійних лих та протиправних дій третіх осіб. Страхувальниками можуть бути юридичні особи, підприємці та дієздатні фізичні особи. Відповідно до встановлюваних лімітів додатково можуть бути застраховані:

  • інше майно страхувальника (вигодонабувача), яке може постраждати внаслідок будівництва, транспортування на будівельний майданчик, тимчасового зберігання, а також на період гарантійного обслуговування — введений в експлуатацію об'єкт будівництва;
  • витрати страхувальника (вигодонабувача), що утворилися у зв'язку зі страховим випадком.

При страхуванні матеріальних збитків об'єкту будівництва не забезпечується страхове покриття матеріальних збитків внаслідок:

  • помилок у проекті, недоліків або дефектів будівельних конструкцій та матеріалів, які були відомі страхувальнику до моменту укладання договору страхування;
  • зносу, корозії, окислення, гниття, самозаймання та впливу інших особливих властивостей або природних якостей матеріалів застрахованого об'єкта будівництва.

Страхування цивільної відповідальності спрямоване на забезпечення страхового захисту страхувальника (застрахованої особи) від подій, спричинених виконанням робіт на об'єкті будівництва. Зокрема можуть бути застраховані ризики цивільної відповідальності внаслідок пошкодження підземних комунікацій та прилеглих будівель та споруд, транспортних засобів та мереж у районі будівельного майданчика, спричинені вібрацією та осіданням ґрунту у зв'язку з будівництвом.

Страхування цивільної відповідальності

При страхуванні цивільної відповідальності при комбінованому страхуванні будівельно-монтажних ризиків не забезпечується страхове покриття цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну працівникам страхувальника (застрахованих осіб).

Страхування підприємницького (фінансового) ризику

Страхування підприємницького (фінансового) ризику спрямоване на забезпечення страхового захисту страхувальника-забудовника від збитків, спричинених затримкою терміну початку провадження підприємницької діяльності, яку він планує здійснювати на введеному в експлуатацію об'єкті. Можуть бути застраховані відхилення фактичних від очікуваних значень наступних фінансових показників за період затримки терміну введення: валового прибутку, чистого прибутку, доходу від оренди, поточних витрат, змінних виробничих витрат або витрат на обслуговування боргу.

При страхуванні підприємницького ризику не забезпечується страхове покриття страхувальника-забудовника від збитків внаслідок затримки строку введення, не спричиненого матеріальними збитками на цьому об'єкті.